Energinyt 2021, uge 21

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Regioners undtagelse fra selskabskravet i elforsyningsloven

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Afgiftspligt - Afbrænding af kulbrinter fra fremstillingsproces - Procesgodtgørelse - CO2-afgift af kulbrinter
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af firma elbiler hos medarbejderen

Afgørelser
Godtgørelse af elafgift

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Regioners undtagelse fra selskabskravet i elforsyningsloven

Energistyrelsen sendte den 7. maj 2021 et udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale [...]


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldte metode for reguleret pris
Høring. Energinet anmeldte den 16. juni 2020 en metode for fastsættelse af reguleret pris til anvendelse i de tilfælde, hvor der kun er en bydende ved Energinets markedsbaserede udbud ved anskaffelse af energi og andre ydelser til opretholdelse af elforsyningssikkerheden.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afgiftspligt - Afbrænding af kulbrinter fra fremstillingsproces - Procesgodtgørelse - CO2-afgift af kulbrinter

SKM2021.284.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at afbrændingen af et afdampet opløsningsmiddel (en kulbrinte) fra en produktionsproces, var afgiftsfrit efter mineralolieafgiftsloven. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at det pågældende afdampede opløsningsmiddel var afgiftsfritaget efter kuldioxidafgiftsloven, men da kuldioxidafgiftsloven ikke indeholder regler, som fastsætter eller kan anvendes til at fastsætte en CO2-afgiftssats for det pågældende opløsningsmiddel, kunne der ikke opkræves kuldioxidafgift af opløsningsmidlet.

Skatterådet kunne bekræfte, at afbrændingen af andet afdampet opløsningsmiddel (ikke en kulbrinte) var afgiftsfrit efter energiafgiftslovene og kuldioxidafgiftsloven.

Skatterådet kunne bekræfte, at forbruget af afgiftspligtige afdampede opløsningsmidler i RTO-anlægget var godtgørelsesberettiget som proces, jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 1, når forbruget ikke blev udnyttet til fremstilling af rumvarme mv., og forbrændingen skete med henblik på bortskaffelse af afdampede opløsningsmidler. Derudover kunne Skatterådet bekræfte, at spørger skulle afregne overskudsvarmeafgift efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9, for den andel af den udnyttede varme til rumvarme mv., der hidrørte fra afgiftspligtige opløsningsmidler.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af firma elbiler hos medarbejderen

SKM2021.283.SR

Spørgsmålene drejede sig, om opladning af elbiler.

Der blev først spurgt om, der var fuldt momsfradrag for moms af den elektricitet, som Spørger ville afregne til medarbejderen vedrørende forbruget på ladestanderen, der var installeret hos medarbejderen. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger havde ret til momsfradrag for udgiften til el, som Spørger afregnede til medarbejderne idet udgiften ikke var afholdt af en afgiftspligtig person, der havde optrådt i denne egenskab ved købet, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Herefter blev der spurgt, om der kunne ydes godtgørelse for elafgift af den elektricitet, der blev afregnet til medarbejderen. Skatterådet kunne ligeledes ikke bekræfte, at betingelserne for at Spørger kunne få godtgørelse for elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt til opladning af batterier til elbiler, der blev afregnet til medarbejderen vedrørende forbruget på ladestanderen der var installeret hos medarbejderen, hverken efter elafgiftsloven eller efter særordningen i § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012. Dette skyldes henholdsvis den manglende momsfradragsret og at måleren af elforbruget til elbilen ikke var placeret i ladestanderen, men derimod ved boligens el-tavle. Det fremgår entydigt af lovforarbejderne til særordningen, at måleren skulle sidde i ladestanderen og ikke kunne sidde andre steder.

Endelig blev der spurgt, om det kunne bekræftes, at den enkelte medarbejder ikke skulle beskattes af sparet privatforbrug ved arbejdsgivers refusion af el-udgiften til opladning af den specialindrettede varebil. Skatterådet kunne bekræfte, at den enkelte medarbejder ikke skulle beskattes af sparet privatforbrug ved arbejdsgivers refusion af el-udgiften til opladning af specialindrettet køretøj, idet el-udgiften kunne individualiseres via en måler, der enten sad i ladestanderen eller kunne opsættes ved kundens el-tavle i hjemmet, hvor det ved installationen eller certificeringen var sikret, at det kun var opladere til elbiler, der blev tilsluttet til måleren. Der var i den forbindelse henset til, at den ansatte montør aflæser måleren og kilometerstanden månedligt og afregnes herefter, og at Spørger ville holde det faktiske forbrug op i mod kørte kilometer og sammenholde med de øvrige servicevogne. Det var derudover forudsat, at den ladestander, der installeres på medarbejderens private bopæl, udelukkende kunne anvendes til opladning af den specialindrettede el-varebil.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af elafgift

SKM2021.289.LSR

Landsskatteretten fandt, at det var berettiget, at SKAT ekstraordinært havde genoptaget et selskabs afgiftsgodtgørelser og nedsat godtgørelsen af elafgift for så vidt angik elektricitet, der var anvendt til fremstilling af rumvarme, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 1. pkt. SKAT havde beregnet og opkrævet det ikke-godtgørelsesberettigede beløb ud fra de godtgørelsessatser, der fulgte af loven. Ved angivelserne af godtgørelse havde selskabet fejlagtigt anvendt for lave satser og gjorde gældende, at også dette spørgsmål skulle genoptages, hvilket SKAT afviste. Landsskatteretten anførte, at en beløbsmæssig korrekt opgørelse af det beløb, som selskabet havde modtaget for meget i godtgørelse af afgift, ikke alene krævede en fastlæggelse af den ikke-godtgørelsesberettigede mængde, men også at godtgørelsen fastsattes ved anvendelse af de korrekte godtgørelsessatser. Det af selskabet rejste spørgsmål om godtgørelse med for lave satser havde således klar sammenhæng med det forhold, som gav anledning til, at SKAT genoptog afgiftsgodtgørelserne og skulle derfor også inddrages. Landsskatteretten hjemviste på den baggrund sagen til fornyet behandling.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om elforsyning, LBK nr 984 af 12/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Udkast til bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder
Oprettelsesdato: 25-05-2021
Høringsfrist: 15-06-2021

Høring om udkast til bekendtgørelser om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land hhv. inden for og uden for de nationale testcentre
Oprettelsesdato: 28-05-2021
Høringsfrist: 18-06-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Council Implementing Decision authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC - Adoption

Council Implementing Decision authorising Denmark to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC - Adoption

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 534

Vil ministeren oplyse tallene for sagsbehandlingstiden de seneste 5 år for alle styrelser under Skatteministeriet og for Skatteankestyrelsens vedkommende ligeledes fordelt på alle råd, nævn og Landsskatteretten?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse